Algemene Gebruiksvoorwaarden voor websites, web- en mobiele toepassingen QUICK – BURGER BRANDS BELGIUM

1. Toepasselijkheid van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Burger Brands Belgium NV, exploitant van het merk “Quick”, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 489, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.954.490 (hierna “Burger Brands Belgium” of “BBB”) en u (de “Gebruiker”), in het kader van uw gebruik van :

  • de permanente websites www.quick.be en www.quick.lu, alsook alle ad hoc websites die tijdelijk online beschikbaar zijn voor BBB-wedstrijden en andere promotionele acties (gezamenlijk de “Websites”) ;
  • alle web- of mobiele toepassingen ontwikkeld door of namens BBB (de “Toepassingen”).

Elke verwijzing in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden naar “wij/we”, “ons” of “onze”, zal geacht worden te verwijzen naar Burger Brands Belgium.

Door gebruik te maken van de Websites en Toepassingen, alsook de verbonden diensten, stemt de Gebruiker in met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en met het Privacy- en Cookiesbeleid van BBB. Tevens verzaakt de Gebruiker volledig aan de toepassing van zijn/haar eigen algemene voorwaarden, indien van toepassing.

Indien de Gebruiker niet instemt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of met het Privacy- en Cookiesbeleid van BBB, mag hij/zij de Websites en Toepassingen niet gebruiken. Bijgevolg nodigen wij elke Gebruiker uit om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (alsook het Privacy- en Cookiesbeleid) zorgvuldig te lezen vooraleer hij/zij de Websites en/of Toepassingen op enige wijze gebruikt.

Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, kunnen bijzondere of aanvullende bepalingen op bepaalde Websites en Toepassingen van toepassing zijn (rekening houdend met de bijzonderheden van deze bepaalde Websites en Toepassingen), daaronder begrepen maar niet beperkt tot de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Bijzondere Gebruiksvoorwaarden”). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, hebben de bepalingen van deze laatste voorrang.

2. Gebruik van de Websites en Toepassingen van BBB

2.1. De Gebruiker dient de Websites en Toepassingen te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het gebruik van de Websites en Toepassingen door de Gebruiker dient enkel voor persoolijke doeleinden en dient in overeenstemming te zijn met datgene van een normaal voorzichtig en toegewijd persoon. De Gebruiker mag de Websites en Toepassingen niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, mag de Gebruiker de Websites en Toepassingen enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze ter beschikking worden gesteld, zoals gespecificeerd door BBB in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing). Dergelijke doeleinden kunnen onder meer zijn : deelname aan een virtual reality spel, het sparen van Q-point, deelname aan wedstrijden, het verkrijgen van gepersonaliseerde e-coupon kortingsbonnen.

2.2. In het algemeen kan de Gebruiker de Websites en Toepassingen bezoeken en gebruiken zonder enige registratieprocedure. BBB behoudt zich echter het recht voor om van de Gebruiker een voorafgaande registratie te vereisen, door het aanmaken van een account, om gebruik te kunnen maken van bepaalde Websites of Toepassingen. In een dergelijk geval moet de Gebruiker correcte, volledige en nauwkeurige informatie verstrekken. De Gebruiker is bovendien verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke toegangsgegevens van zijn/haar account (zoals login en wachtwoord), hij/zij dient deze vertrouwelijk te houden. Zonder voorafgaandelijke toestemming van BBB, mag de Gebruiker nooit de account van een andere gebruiker gebruiken of een derde partij toestaan om zijn/haar account te gebruiken. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die op zijn/haar account plaatsvinden. De Gebruiker moet BBB onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij/zij kennis krijgt van of vermoedt dat er ongeoorloofd gebruik van zijn/haar account wordt gemaakt.

2.3. In het algemeen is de Gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij communiceert aan BBB en/of via de Websites en Toepassingen. De Gebruiker gaat ermee akkoord om BBB schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid, schade, uitgaven, klachten of kosten (daarin begrepen redelijke gerechtskosten), die voortvloeien uit de nalatigheid van de Gebruiker of zijn/haar opzettelijke schending van de verplichtingen beschreven in huidige clausule 2.

2.4. Het is verboden voor de Gebruiker om software of andere (al dan niet technische) middelen te gebruiken om de Websites en Toepassingen (of enig gedeelte daarvan) of de inhoud ervan te monitoren of te kopiëren, om de werking van de Websites en Toepassingen te verstoren, te onderbreken of te hinderen (bijvoorbeeld door middel van computervirussen), en de integriteit van gegevens, systemen of programma’s te belemmeren, beschadigen of vernietigen. Daarnaast is het verboden om de Websites en Toepassingen opzettelijk te overbelasten of de effectiviteit of functionaliteit ervan te verstoren. Het is eveneens verboden om de Websites en Toepassingen te gebruiken om elke vorm van communicatie met een karakter dat ongepast, obsceen, onfatsoenlijk, smadelijk, lasterlijk, bedreigend, beledigend, ongewenst is of dat ongemak, pijn of onnodige angst veroorzaakt of in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of met elke toepasselijke wetgeving met betrekking tot rassenhaat toe te staan.

2.5. Ieder ongeoorloofd gebruik van de Websites en Toepassingen in strijd met de toepasselijke wetgeving of met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal kunnen worden vervolgd en bestraft, ook in gerechtelijke procedures, voor zover BBB dit passend acht. Schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal tevens van rechtswege het verlies van het recht om de Websites en Toepassingen verder te blijven gebruiken inhouden, zonder dat de Gebruiker recht heeft op enige vergoeding. 2.6.BBB behoudt zich het recht voor om de Websites en/of Toepassingen (geheel of gedeeltelijk) aan te passen of onbeschikbaar te maken, tijdelijk of permanent, zonder dat ze aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen hiervan.

3. Waarborg en functionaliteit

3.1. BBB stelt alles in het werk om een optimaal niveau van functionaliteit voor de Websites en Toepassingen te bieden, alsook voor het onderhoud en de actualisering ervan. Behoudens indien voorgeschreven in huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden, en behoudens in geval van grove of opzettelijke fout van BBB, geeft BBB geen enkele uitdrukkelijke, impliciete of andere garantie met betrekking tot de Websites en Toepassingen of diens voorwaarden, verhandelbaarheid, geschiktheid voor elk bijzonder doel of diens nut.

Hoewel BBB ernaar streeft om accurate informatie met betrekking tot de Websites en Toepassingen te verstrekken, aanvaardt BBB geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, accuraatheid, snelheid, waarachtigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud van de Websites en Toepassingen, alsook storingen in netwerken (kabel, internet of andere relevante netwerken), hardware of software, ongeacht de aard ervan. Tevens aanvaardt BBB geen verantwoordelijkheid met betrekking tot andere problemen die verband houden met het functioneren van het netwerk, en vergissingen bij het invoeren of verwerken van bepaalde gegevens, behoudens ingeval van grove of opzettelijke fout van BBB. De Websites en Toepassingen worden verstrekt « ALS ZODANIG » en gebruik ervan door de Gebruikers is op hun eigen risico. BBB biedt tevens geen enkele garantie omtrent de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van de Websites en Toepassingen of over de verkregen gegevens via deze laatsten. BBB kan ook niet garanderen dat de Websites en Toepassingen zonder onderbrekingen of fouten zullen werken. In het bijzonder kunnen de Websites en Toepassingen tijdelijk worden onderbroken door onderhoud, updates of technische verbeteringen.

BBB biedt geen enkele garantie met betrekking tot het gedrag van andere gebruikers van Websites en Toepassingen. Indien van toepassing, verbindt de Gebruiker zich ertoe alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen in alle communicatie en interacties met andere gebruikers van de Websites en Toepassingen en met andere personen met wie de Gebruiker communiceert of interageert als gevolg van zijn/haar gebruik van de Websites en Toepassingen, in het bijzonder als de Gebruiker beslist om iemand persoonlijk te ontmoeten. 3.2. Met betrekking tot eventuele technische voorwaarden die nodig zijn voor het gebruik van een bepaalde Website of Toepassing, verwijzen wij naar de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing.

4. Aansprakelijkheid van BBB

4.1. In de mate dat BBB de Websites en Toepassingen gratis levert, (i) is elke aansprakelijkheid van BBB voor nalatigheid of schending van huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden uitgesloten en (ii) NIETTEGENSTAANDE ELKE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE GECUMULEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN BBB TEN AANZIEN VAN DE GEBRUIKER – ZOWEL CONTRACTUEEL ALS EXTRACONTRACTUEEL OF ANDERE – MET INBEGRIP VAN ALLE DIRECTE SCHADE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN GEDRAGEN DOOR BBB TIJDENS DE UITVOERING VAN HAAR VERPLICHTINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING, MET BETREKKING TOT DE TERBESCHIKKINGSTELLING EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN TOEPASSINGEN, EEN BEDRAG GELIJK AAN 1 EUR (ÉÉN EURO) OVERSTIJGEN. 4.2. In het geval dat de Websites en Toepassingen niet gratis zouden zijn, EN NIETTEGENSTAANDE ELKE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE GECUMULEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN BBB TEN AANZIEN VAN DE GEBRUIKER – ZOWEL CONTRACTUEEL ALS EXTRACONTRACTUEEL OF ANDERE – MET INBEGRIP VAN ALLE DIRECTE SCHADE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN GEDRAGEN DOOR BBB TIJDENS DE UITVOERING VAN HAAR VERPLICHTINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING, MET BETREKKING TOT DE TERBESCHIKKINGSTELLING EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN TOEPASSINGEN, EEN BEDRAG GELIJK AAN DE DOOR DE GEBRUIKER AAN BBB IN DIT KADER, HET TOTAAL BETAALDE BEDRAG IN DE ZES (6) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAN AAN HET ONTSTAAN VAN DE GEBEURTENIS DIE DE AANSPRAKELIJKHEID HEEFT DOEN ONTSTAAN OVERSTIJGEN.

4.3. Clausules 4.1 en 4.2 zijn van toepassing ongeacht de juridische grondslag van alle klachten van de Gebruiker, in het bijzonder de klachten met betrekking tot de schending van eigendomsrechten van derden en contractuele of extracontractuele fouten. Bovendien zijn de klachten van de Gebruiker met betrekking tot gebreken uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

4.4. NIETTEGENSTAANDE ELKE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZAL BBB IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR INDIRECTE, OPEENVOLGENDE, BESTRAFFENDE SCHADE, OF SCHADE VAN BIJZONDERE AARD OF EXEMPLAIRE SCHADE GERELATEERD AAN DE WEBSITES EN TOEPASSINGEN, DAARIN BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, GENOTSDERVING OF COMMERCIEEL VERLIES ZELFS INDIEN BBB GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE GEBRUIKER ERKENT DAT DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VAN GARANTIES EEN ESSENTIEEL ELEMENT UITMAKEN VAN DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN BBB EN DE GEBRUIKER.

4.5. BBB zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld (i) voor handelingen, weglatingen of nalatigheid van derden (bijv. andere gebruikers) op of met betrekking tot de Websites en Toepassingen, of (ii) voor producten of diensten aangeboden door derden waarnaar de Websites en/of Toepassingen verwijzen of die op een of andere manier verbonden zijn met de Websites en/of Toepassingen. De gebruiker kan BBB informeren over het wangedrag van andere gebruikers, handelspartners van BBB of andere derden. BBB behoudt zich het recht voor om dergelijke klachten te onderzoeken en naar eigen goeddunken de nodige stappen te ondernemen.

4.6.Teneinde elke onduidelijkheid te voorkomen, zal BBB niet aansprakelijk zijn (i) voor gebreken/vertragingen in de uitvoering van de Websites en Toepassingen, veroorzaakt door gevallen van Overmacht en (ii) dat voormelde gebreken/vertragingen niet konden worden voorkomen of verholpen door het redelijk en voorzichtig handelen van BBB. BBB verbindt zich tot een middelenverbintenis in het kader van het verstrekken van de Websites en Toepassingen en niet tot een resultaatsverbintenis. In het kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, betekent « Overmacht » natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische of sociale geschillen van gelijke welke aard, brand, telecompannes, bugs in software van derden, evenals iedere oorzaak of omstandigheid die buiten de redelijke controlemacht van BBB valt.

4.7. Niets in deze clausule 4 (i) beperkt of sluit de aansprakelijkheid van BBB uit voor reden van overlijden of stoffelijke schade als gevolg van haar nalatigheid of (ii) sluit de aansprakelijkheid van BBB uit voor fraude, bedrieglijke voorstelling, grove of opzettelijke fout.

5. Links naar / vanuit websites van derden

5.1. Voor het gemak van de Gebruiker kunnen de Websites en Toepassingen links naar websites van derde partijen bevatten. Indien de Gebruiker besluit om deze links te gebruiken, verlaat hij/zij de Website en/of de Toepassing. BBB heeft geen enkele controle over de inhoud van zulke websites en kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor hun inhoud, hun werking, of hun privacy-beleid.

5.2. Het is mogelijk dat websites van derden een link bevatten naar de Websites. Dit betekent echter niet dat BBB exploiteert of controle heeft over (de inhoud van) deze websites. BBB is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de werking of het privacy-beleid van deze websites. Het is in ieder geval verboden om deep links naar de Toepassingen op webpagina’s van derden te plaatsen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Met betrekking tot de Toepassingen en in het kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, verleent BBB de Gebruiker een licentie die persoonlijk, gratis, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar is en zonder de mogelijkheid om sub-licenties te verlenen, van het gebruik van de Toepassingen overeenkomstig de voorwaarden voorzien in huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden (en Bijzondere Gebruiksvoorwaarden indien van toepassing). BBB geeft de Gebruiker eveneens het recht om alle updates en ondersteuning te ontvangen die BBB zou bieden aan alle gebruikers van de Toepassingen in het algemeen.

6.2. De Websites, Toepassingen en hun respectievelijke inhoud – daarin begrepen, niet-limitatief, de teksten, commentaren, software, grafieken, illustraties, afbeeldingen, foto’s logo’s, iconen, de merknamen en productnamen van BBB en haar verbonden entiteiten – komen uitsluitend toe aan BBB en diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele en andere eigendomsrechten – daarin begrepen, auteursrechten, rechten op databanken, verzamelwerken en tekeningen, octrooien, merken, al dan niet geregistreerd, overal ter wereld. Het is verboden om ze te gekopieren, reproduceren, verspreiden, gebruiken, aanpassen of vertalen, geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BBB. Onder voorbehoud van de bepalingen in clausule 6.1, creëren deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geen enkele licentie van octrooi, auteursrecht, merkenrecht of eender welk intellectueel of industrieel eigendomsrecht in hoofde van de Gebruiker.

7. Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van het gebruiken van de Websites en Toepassingen, kan BBB persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelen en verwerken in overeenstemming met het Privacy- en Cookiesbeleid van BBB, beschikbaar op link. Het Privacy- en Cookiesbeleid legt uit hoe BBB bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt bij het gebruik van de Websites en Toepassingen. Door de toegang tot en het gebruik van de Websites en/of Toepassingen, erkent de Gebruiker dat hij/zij het Privacyen Cookiesbeleid van BBB heeft gelezen en verklaart dat hij/zij het heeft aanvaard.

8. Contact

Voor alle vragen met betrekking tot de Websites, Toepassingen of deze Algemene Voorwaarden, of in het geval dat de Gebruiker problemen zou ondervinden bij het gebruik van de Websites en/of Toepassingen, kan hij/zij contact opnemen met BBB via het volgende e-mailadres customerservice@quick.be.

9. Diverse bepalingen

9.1. BBB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsook de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing) op elk moment te wijzigen. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Algemene Gebruiksvoorwaarden, die gepubliceerd en toegankelijk zijn op de permanente Websites van BBB op het adressen www.quick.be en www.quick.lu, regelmatig te raadplegen. Bij de wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, zal BBB de rechtmatige belangen van de Gebruiker in overweging nemen. Naar goeddunken van BBB en in geval van wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, zal de Gebruiker een melding ontvangen via, (i) een venster (pop-up) of band (banner) bij het eerste bezoek aan of verbinding met de Website of Toepassing, of (ii) per e-mail (op voorwaarde dat BBB in het bezit is van deze laatste, in overeenstemming met het Privacy- en Cookiesbeleid is). Door de Websites en/of Toepassingen actief te blijven gebruiken na de bovengenoemde melding, wordt de Gebruiker geacht de wijzigingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

9.2.Elke kennisgeving die in het kader van huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt gegeven, zal schriftelijke dienen te worden gedaan, een e-mail volstaat hiervoor. De Gebruiker dient elke kennisgeving per e-mail te versturen naar customerservice@quick.be of per brief op het adres Burger Brands Belgium NV – 2610 Wilrijk (België), Sneeuwbeslaan 20 b.09. BBB zal de Gebruiker elke kennisgeving versturen op het e-mailadres van de gebruiker of indien van toepassing, op het mobiel telefoonnummer dat de Gebruiker aan BBB heeft gecommuniceerd.

9.3. De Gebruiker mag het geheel of een deel van zijn/haar rechten en/of verplichtingen op grond van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen, overdragen, doen betalen of in licentie geven aan een derde.

9.4. De Gebruiker bevestigt dat huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing) en het Privacy- en Cookiesbeleid de volledige overeenkomst uitmaakt tussen de Gebruiker en BBB, en dat ze elk eerder tussen de Gebruiker en BBB tussengekomen akkoord, regeling en overeenstemming met betrekking tot hetzelfde voorwerp vervangen. De Gebruiker bevestigt (i) dat hij/zij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, voorstelling van zaken of uitleg die niet een uitdrukkelijke bepaling van huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing) en/of het Privacy- en Cookiesbeleid uitmaakt; en (ii) dat hij/zij geen recht heeft op enige schadevergoeding ten aanzien van de verklaringen, voorstellingen van zaken of uitleggen die niet uitdrukkelijk van huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing) en/of het Privacy- en Cookiesbeleid uitmaken.

9.5. In het geval dat een bepaling van huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietafdwingbaar zou worden bevonden door een rechtbank of een bevoegde autoriteit in eender welk rechtsgebied, dient deze bepaling te worden geacht geen deel uit te maken van huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dit zal geen invloed hebben op de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van deze bepaling in de andere rechtsgebieden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, het Privacy- en Cookiesbeleid, de Websites, de Toepassingen en/of latere handelingen die eruit kunnen voortspruiten, alsook elk ander geschil met betrekking tot, of in verband met wat voorafgaat zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel behoren, onverminderd artikel VI.83, 23° van het Wetboek van economisch recht.

Laatste update: februari 2019.